RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie przeprowadzania szkoleń Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca sp. j. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 30 zamierza przetwarzać dane osobowe. W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-Glob Gruca sp. j. z siedzibą w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 30, tel.: 33 823 35 71, email: biuro@motor-glob.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowychjest możliwy za pośrednictwem telefonu: 33 823 35 71, poczty elektronicznej: biuro@motor-glob.pl lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i obsługi szkolenia lub kursu organizowanego przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom:
  1. Wykładowcy prowadzącemu szkolenie lub kurs;
  2. W uzasadnionych przypadkach Administrator może przekazać moje dane osobowe innym podmiotom w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi szkoleń i kursów (np. konieczność przeprowadzenia egzaminu, wydania stosownych uprawnień, konieczność kontaktu z Panią/Panem).

Poza tym Administrator nie zamierza nikomu przekazywać moich danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych określonych w przepisach prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodaniaPani/Pana danych osobowych może być brak możliwości udziału w szkoleniu lub kursie.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.